ACİL DURUM EYLEM PLANI

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

ACİL DURUM

EYLEM PLANI

 

HAZIRLANMA TARİHİ: 06.04.2021

HAZIRLAYAN: İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 


 

 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Amaç
 •  Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin personelinin ve öğrencisinin  acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak,
 • Gerçekleşen acil durumlara ilk müdahaleyi sağlamak
 • Acil duruma destek için gelen profesyonel ekibe (Emniyet, İtfaiye, Arama Kurtarma Ekipleri vb.) yardımcı olmak,
 • Gerektiğinde basın, yayın organları ile yetkili mercileri yönlendirmektir.
  1. Kapsam
 • Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin çalışanlarını, öğrencilerini ziyarete gelen misafir ve alt işveren personelini kapsar.
 • Üniversite’nin genel Acil Durum Eylem Planı bulunmakta olup, bu planda İktisadi ve İdari Bilimler personeli arasından seçilen ve özel olarak eğitilmiş olan acil durum ekipleri yer almaktadır.  Üniversite bünyesindeki her işyeri için özel durumlar dikkate alınarak ayrı ayrı Acil Durum Eylem Planları da hazırlanmış olup Fakültelerin Web sayflarında yayımlanmıştır.
  1. Dayanak
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İlkyardım Yönetmeliği
 • YÖ-061 Yıldız Teknik Üniversitesi Afet Ve Acil Durum Yönetimi Yönergesi
  1. Tanımlar

Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar.

Acil Durum Toplanma Noktası: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri ifade eder.

Yanma: Yanma bir kimyasal olay olup, yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen ile birleşmesidir.

Yangın: Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir. Diğer bir tanımıyla ise, katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin oksijen ile birleşerek ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Deprem: Yerkabuğunda meydana gelen tektonik hareketler sonrasında gelişen can ve mal kayıplarına neden olan bir afet durumudur. Tektonik hareketler neticesinde fayların (kırıkların) arasında meydana gelen enerji boşalması olarak da adlandırılır.

Sabotaj : Herhangi bir şirketin veya çalışan personelinin canına, mal varlığına, faaliyetine ve imaj kaybına yönelik bombalama, yıkma, zehirleme ve kasıtlı hizmet dışı bırakma vs. gibi zarar verici hareketlerin tümüne denir.

Terör : Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin can ve mal güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eyleme denir.

Terörist : Savaş ve diplomasi ile kazanılamayan sonuçları elde etmek,   insanları   korkutmak   ve  itaat ettirmek  için bir  felsefe  ve  ideolojiye  dayanarak sistemli şekilde şiddet kullanmak ve Siyasal   amaçlar  için  mevcut  durumu yasadışı  yollardan  değiştirmek  amacıyla  örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı  bir yöntem olarak benimseme durumuna denir.

Su Baskını: Yağmur suları, boruların patlaması, beton su deposunun delinmesi veya çatlaması gibi herhangi bir nedenle binanın zemin seviyesi altındaki bölümlerini su basması olayıdır.

Savaş: ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. Savaş durumunda İşletmemizin faaliyetlerinin devamı yerel idareler ve şirket üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdır.  

İlkyardım: Herhangi bir kaza yâda yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

Yüksekte Çalışma: Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları A maddesine göre; seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma denir.

İş Kazası: İş yerinde meydana gelen, çalışanlarda, araçlarda, makinelerde, donanımlarda ve çalışma düzeninde manevi ve maddi zararlara sebep olan istenmeyen, beklenmeyen ve önceden planlanmayan olaylardır.

 1. Yönetimin Yükümlülükleri
 • Kampüs ortamında var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüştüğü durumlarda kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları yapar.
 • Eğitim öğretim faaliyetlerini ve personelleri etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
 • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
 • Acil durumlarla mücadele için kampüsün büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, personel ve öğrencilerin sayısı ile ortamda bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, gerekli kurumlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile ziyaretçi gibi kampüste bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
  1. Tüm Paydaşların Yükümlülükleri
 • Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
 • Kampüs içindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya en yakındaki güvenlik personeline haber vermek.
 • Acil durumun giderilmesi için, ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
 • Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.

 

 1. ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ VE ACİL DURUM EKİPLERİ

 

Acil Durum Yönetimi Merkezi, kampus içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili hızlı bir şekilde tarama yaparak olayın büyüklüğü etkilenen alan ve etkilenen canlı sayısına ilişkin bilgileri içeren ilk değerlendirmeyi İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezine ivedilikle bildirmek ve  olay bölgesindeki acil durum ekiplerinin sorunsuz ve sürekli bir şekilde ulaşması için gerekli trafik emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak amacıyla gerekli durumlarda kurulur.

 

Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Genel Sekreter, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Şube Müdürü, İletişim Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü ve Sivil Savunma Uzmanı’ ndan oluşur.  Afet ve acil durumun yeri ve türüne göre Fakülte/Enstitü/Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve diğer birimlerin yöneticileri ile öğrenci temsilcileri çağrılabilir. Merkezin Sekretaryası Sivil Savunma Birimi tarafından yürütülür.

 1. Acil Durum Ekipleri

Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi ifade eder. Her ekipte farklı vardiyalarda görevli birer ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli Acil Durum Yöneticisi’nin yardımcısıdır. Kendisine bağlı acil durum ekiplerini görevlendiren, harekete geçiren, kontrol eden ve acil duruma müdahale edilmesini sağlayan kişi olarak Genel Sekreter tarafından görevlendirilir. Ekiplerin başında bulunan kişi Acil Durum Yöneticisi’ne rapor verir.  Ekip liderinin diğer görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önleyip, düzenli haberleşmeyi sağlar.
 • Kolluk kuvvetlerine ve Acil Durum Yöneticisi’ne yardımcı olur.
 • Toplanma bölgesinde koordinasyonu sağlar ve sayım yapar.
 • Hijyen, sterilizasyon ve bakım faaliyetlerinin devamlılığını tesis eder.

 

 

 1. Söndürme Ekibi
 • Yangın eğitimi almış soğukkanlı personelden seçilir.
 • Yangın esnasında Ekip Liderinin talimatına uygun olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirir.
 • Ekip liderinin tahliyeyi başlatması talimatı için gerekli koordinasyonu sağlar, yangının büyüklüğü konusunda bilgi verir.
 • İtfaiyeye destek sağlar, bina konusunda bilgi verir.
 • Yangın dışındaki acil durumlara Ekip Liderinden gelecek talimata uygun olarak müdahaleyi gerçekleştirir.

 

 1. Arama, Kurtarma Ekibi
 • Yangın ve diğer acil durumlarda can ve kritik ve hayati değer taşıyan ekipman, servis ve malzemelerin kurtarma görevlerini gerçekleştirir.
 • Kayıp personeli tespit edip, olası yerlerini belirler.

 

 1. Koruma ve Tahliye Ekibi
 • Koruma ekibi, kurtarma ekibince kurtarılan malzeme ve evrakı korur.
 • Tehlikeli alanları tespit eder ve geçişe kapatır.
 • Tahliye ekibi engelli çalışanların güvenli tahliyesini sağlar.
 • Tahliye ekibi acil çıkış kapılarında görev alarak çalışanların süratle tahliyesini sağlar.

 

 1. Haberleşme ve Güvenlik Ekibi
 • Diğer binalar, birimler ve kampüsler arası iletişimi sağlar.
 • İtfaiye, ambulans vb. acil durum numaralarının aranması ve ekiplerin doğru yönlendirilmesini sağlar.
 • Ekip Liderinin talimatlarına göre ekipler arası iletişimi sağlar ve ekip liderinin talimatlarının iletilmesine yardımcı olur.
 • Bina girişinde bulunarak giriş ve çıkışları kontrol eder.
 • Binaya yapılacak yağma ve saldırılara engel olur.

 

 1. İlkyardım Ekibi
 • İlkyardımcı eğitimi almış sertifikalı ilkyardımcı personelden oluşur.
 • Yaralıları ve kurtarılanları tespit eder, belirlenen ilk yardım alanında ilk müdahaleyi yapar.
 • Hastaneye sevk edilmesi gerekenlerin, ambulans ile hastaneye sevkini sağlar.
 • Nefes alma, kanama, şok gibi durumlara müdahale eder.
 • Yaralıların güvenli yerlere taşınmasını sağlar.
 • Acil sağlık müdahalesi gerektiren yaralıları ve öncelikli müdahale edilmesi gerekenleri seçer.

 

 

 

 

 

 1. YANGIN
 1. Yangına Sebep Olan Faktörler
 • Havalandırmanın olmadığı yerler, (benzin, tiner ve solvent gibi havada uçucu bileşenlerine ve moleküllerine ayrılarak 1 litresi 200 litre hacme ulaşan gazların neden olacağı patlamalar.
 • Elektrik,
 • Yanıcı sıvılar,
 • Mekanik kazalar,
 • Isıtma ve aydınlatma sistemlerindeki arızalar,
 • Yanıcı gazlar, (doğalgaz, metan gazı, LPG, propan, asetilen gibi)
 •  Kaynak, kesme ve taşlama işlerinde ısı kaynaklarının kontrol altına alınmaması,
 • Kimyasal maddelerin depolama hataları, (su ve potasyum gibi kimyasal özelliği itibariyle karışmaları halinde kimyasal reaksiyon verecek maddeler)
 •  Kimyasal maddelerin kullanım hataları,
 •  Oksijen ve yağ etkileşimine karşı gerekli önlemlerin alınmaması,
 •  İhmaller,
 •  Doğal afetler,
 •  Sabotaj,
 •  Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmaması
  1. Yangına Karşı Çalışma Ortamında Alınacak Tedbirler
 • Laboratuvar, otopark vb. kapalı alanlarda ve patlayıcı ortam oluşturubilecek yerler içerisinde sigara içilmesine izin verilmemelidir.
 • Kullanılmayan elektrikli cihazların şalterleri kapatılmalı veya fişi çekilmelidir.
 • Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez parçaları PL-106 numaralı Atık Yönetim Planına uygun olarak depolanmalı ve bertaraf edilmelidir.
 • Kullanılan ekipman ve envantere göre uygun tipte yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
 • Üretim alanında statik elektriğin yangın riskine neden olduğu yerlerde topraklama yapılmalı, statik elektriğe karşı önlem alınmalıdır.
 • Tüm kampüste yangın söndürme tüpleri Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi tarafından kontrol edilir. FR-1210 nolu Yangın Dolabı Aylık Kontrol Listesi ve FR-1188 nolu Yangın Tüpü Aylık Kontrol Listesi formlarının bina sorumluları tarafından her ay kontrol edilerek eksiklikler için Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi ile iletişime geçmesi sağlanır.
  1. Malzeme / Teçhizat Depoları ile ilgili tedbirler
 • Depoların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez.
 • Depolardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dolu ve kullanıma hazır bulundurulur.
 • Depoların uygun ve görülebilecek yerlerine “sigara içmek yasaktır” levhaları konulur.

 

 1. Açık Alanlar ile ilgili tedbirler
 • Çevredeki yabani otlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen otlar yakılmaz ve tesis dışına çıkarılır.
 • Yangın hidratları vana ve rögarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur, periyodik olarak kontrol edilir.
 • İtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrandı için uygun bir yere yeterli uzunlukta hortum bulundurulur. Anılan hortumların güneş ve yağıştan korunması için kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır.

 

 1. Elektrik Tesisatı ile ilgili tedbirler
 • Elektrik tesisatına, proje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz.
 • Elektrik tesisatında yetkili olmayan kişilerce değişiklik yapılmamalıdır.
 • Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panolarındaki sigortalar muhafazalı ve otomatik olur.
 • Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dokümanına göre gerekli olanlar topraklanır.
 • Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kablo, priz, fiş vb. gibi elektrik malzemesi varsa kullanılmaz, derhal yenilenir.
 • Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımları yetkili personel tarafından yapılır.
 • Paratoner ve çatı elektrik kablo kontrolleri, baca kontrolleri periyodik olarak yapılır.
 • Uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılır.
 • Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal olarak kullanıma hazır bulundurulur.
 • Otomatik yangın algılama detektörleri uygun yerlere yerleştirilir.

 

 

YANGIN SINIFLARI

YANICI MADDELER

KULLANILACAK MÜDAHALE
 ARAÇLARI

KULLANILMAMASI GEREKEN MÜDAHALE
 ARAÇLARI

UYARI

A
SINIFI YANGIN

Kağıt, Ahşap, Kumaş, Odun, Kömür vb. katı ve kuru madde yangınlarıdır.

SU
KÖPÜK
ABC (KKT)

CO2

Duman, Karbonmonoksit gibi zehirli gazlara
dikkat edin.

B
SINIFI YANGIN

Benzin, Tiner, Motorin, Solvent, Boya, Alkol, vb. yanıcı sıvı madde yangınlarıdır.

CO2

KÖPÜK
ABC (KKT)

SU

Yakındaki
parlayıcıları
tahliye edin.

C
SINIFI YANGIN

LPG, Doğalgaz, Metan, Propan vb gaz yangınlarıdır.

SU, CO2,
KÖPÜK,
ABC (KKT)

 

Kaynağından gazı kesin/ yaklaşmayın.

D
SINIFI YANGIN

Mg, Al, Titanyum vb metal yangınlarıdır.

Tuz ve Kum,
Magnezyum Oksit, Sodyum Bikarbonat

SU,

KÖPÜK
CO2
ABC (KKT)

Yaklaşmayın.

E

SINIFI YANGIN

Elektrik kaynaklı yangınlar, elektrikli cihazlar, tesisatlar vb.

CO2
ABC (KKT)

SU
KÖPÜK

Bölgedeki elektrik
şalterini
kapatın.

 3.2 Yangın Sınıfları Ve Müdahale Araçları

 

3.3 Yangin Söndürme Tüpü Kullanımı

 

 1. Yangın Esnasında Hareket Tarzı
 • Yangını ilk fark eden kişi derhal Acil Durum Ekip Liderine haber verir. Panik yapmadan yangının yeri ve büyüklüğünü belirtir; uygun ekipmana sahipse yangına müdahale eder.
 • Ekip lideri ise ekiplerde yer alan personelin müdahale için olay yerine yönlendirilmesini sağlar.
 • Ekip lideri, Acil Durum Koordinatörü ve Genel Sekretere haber verir.
 • Acil durum ekipleri olay yerine intikal ederken, Genel Sekreter ya da Acil Durum Koordinatörü tarafından üst yönetime ve diğer ekip liderlerine haber verilir. Ayrıca olayın büyüklüğüne göre iletişim listesinde bulunan komşu işletmeleri durumdan haberder edilerek acil duruma hazır olmalarını sağlanır.
 • Bina Sorumlusu yangın bölgesindeki elektrik ve gaz hattını keser ve diğer ekiplere teknik konularda destek sağlamak üzere hazır bekler.
 • İlk yardım ekibi yaralananlara ilkyardım müdahalesi yapmak için müdahale ekipmanlarını alarak olay mahalline gelir ve hazır bekler.  
 • Yangına kısa sürede müdahale edilir ve söndürülürse bir anons ile personel bilgilendirilir.
 • Yaralı varsa ilkyardım yapıldıktan sonra hastaneye sevki sağlanır.Hastaneye gitmeden hastane aranarak kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir.
 • Arama, kurtarma ekibi birinci öncelikle kurtarılacak malzeme ve dokümanların belirtilen güvenli bölgeye tahliyesini sağlar.
 • Arama, kurtarma ekibi binada kimsenin kalmadığından emin olur ve Acil Durum Koordinatörü ile Genel Sekretere verir. Yangın bölgesinde yangının büyümesine sebep olabilecek malzeme, ekipman ve araçlar uzaklaştırılır.
 • Koruma ve tahliye ekibi tahliye edilen personelin yangın bölgesinden uzaklaştırılması ve görevli personel haricinde yangın bölgesine girilmesini önler.
 • Haberleşme ve güvenlik ekibi bina girişinde bulunarak giriş ve çıkışları kontrol eder.  Toplanma bölgesinde koordinasyonu sağlar ve sayım yapar.
 • İtfaiyeye 110 numaralı telefondan haberleşme ve güvenlik ekibi tarafından haber verilir; Haberleşme ve güvenlik ekibi itfaiye geldiğinde, onları karşılayarak yangın mahalline götürür.
 •  İtfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren acil durum ekipleri onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek mecburiyetindedirler.

 

 1. Yangın Sonrası Alınacak Tedbirler
 • Yangın söndürüldükten sonra çevrenin güvenliği alınır.
 • Yangın ile ilgili İTFAİYE’ den yangın raporu alınır.
 • Yangın bölgesi temizlenerek yangının etkileri ortadan kaldırılır.
 • Gerekli durumlarda bireylerde görülen; şok, korku, güvensizlik, gerginlik, asabiyet, toplumdan uzaklaşma, fiziksel duyarlılık, düzensiz uyku, isteksizlik, depresyon gibi tepkilerin oluşmasını engellemek amacıyla rehabilitasyon çalışmaları düzenler.
 • Kullanılan ekipmanların kontrolleri yapılarak dolum ve değişimleri yapılır.
 • Yangın sonrası oluşturulan Acil Durum Yönetimi Merkezi ile birlikte yangının oluş nedeni  ile ilgili analiz yapılır ve yangının gerçekleşme sebepleri belirlenerek gerekli önlemler alınır.

 

 1. DEPREM
 1. Deprem Esnasında Uyulacak Kurallar
 • Tüm paydaşlar önce sarsıntının geçmesini beklemeli, sonra Sivil Savunma Uzmanının vereceği tahliye talimatı durumuna göre ziyaretçi, öğrenci ve personeller binayı tahliye ederek toplanma bölgesine gitmelidir.
 • Eğer binayı 15 sn içinde terk edemiyorsanız dışarıya kaçmaya çalışmayın.
 • Daha önceden belirlediğiniz emniyetli yere geçin ve yat-çök-korun hareketini uygulayın ve cenin pozisyonunda küçülerek sarsıntının geçmesini bekleyin.
 • Deprem sırasında ofislerde devrilebilecek dolap ve kitaplık gibi ağır ve yüksek cisimlerden, kırılabilecek camlardan, aynalardan pencerelerden uzak durun.
 • Balkon, teras, çatı, döşeme kenarı vb. yerlerden uzak durun, depreme balkon ve terasta yakalandıysanız içeri girin ve yat-çök-korun hareketini uygulayın.
 • Depreme merdivende yakalandıysanız en yakın kata ulaşmaya çalışın ve içeri girerek yat-çök-korun hareketini uygulayın. Merdivenlerden kaçmaya çalışmayın.
 • Deprem esnasında kesinlikle asansörleri kullanmayın.
 • Depremde kapı altlarında durmayın.
 • Forklift, kamyon gibi bir iş ekipmanında iseniz aracınızı güvenli bir yere yanaştırın, aracın çalışmasını durdurun, el frenini çekin, yolu aracınız ile kapatmamaya özen gösterin.
 • Depreme dış alanda yakalanmışsanız aracınızı emniyetli bir yere çekin ve ambulans, sivil savunma, itfaiye ve polis gibi araçların geçmesine olanak tanıyın.

 

 1. Deprem Sonrasında Uyulacak Kurallar
 • Sakin olun panik yapmayın ve artçılara karşı hazırlıklı olun.
 • Cep telefonunuzu asla kullanmayınız ve şarjını bitirmeyiniz, size ulaşmaları en az 72 saat alabilir buna hazırlıklı olun.
 • Önce kendinizi sonra diğerlerinin yaralı olup olmadığını kontrol edin.
 • Yangın olup olmadığını kontrol edin.
 • Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatın.
 • Depremden etkilenmemişseniz ve dışarıya çıkmışsanız önceden belirlenen buluşma noktasına gidin, yetkililerden gelecek anonsları dinleyin.
 • Arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalışın.
 • Enkaz altında kalmışsanız; sakin kalmaya çalışın, çakmak-kibrit yakmayın, toza karşı ağzınızı bir giysiyle örtün, enkaz altında kalan diğerleriyle iletişim kurmaya çalışın ve dışarıya seslenin/düdük çalın.
  1. Deprem Esnasında Görevli Ekip Personeli
 • Deprem esnasında arama, kurtarma ekibi, ilk yardım ekibi, haberleşme ve güvenlik, koruma ve kurtarma ekibi Ekip liderinin talimatlarına göre deprem eylem planına destek verir.
 • Panik içindeki personeli sakinleştirir ve güvenli bir yerde beklemelerini sağlar.
 • Bina sorumlusu verilecek talimata göre; su, elektrik ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarını keser, elektrikler kesileceği için el feneri veya ışıldak gibi aydınlatma araçlarıyla aydınlık sağlamaya çalışır.
 • Muhtemel bir gaz kaçağına karşı, personeli çakmak, kibrit gibi aydınlatma kaynakları kullanmaması konusunda seslenerek uyarır.
  1. Deprem Sonrası Görevli Ekip Personeli
 • Deprem sonrası Arama, kurtarma ekibi, koruma ve tahliye ekibi ve ilkyardım ekibi aktif rol oynar,
 • Koruma ve tahliye ekibi binanın tahliyesi esnasında panik yaşanmamasını sağlar, tahliye koridorlarında tıkanma ve yığılmalara mani olur.
 • Koruma ve tahliye ekibi tahliye edilen personelin önceden belirlenmiş olan Toplanma Alanında toplanmasını sağlar.
 • Ekip Lideri tarafından personel sayımı yapar, Acil Durum Koordinatörüne bildirir.
 • Haberleşme ve güvenlik ekibi binadan tahliye edilen malzemeyi yağma ve hırsızlığa karşı emniyet altına alır, binaya yabancı ve yetkisiz kişilerin girmesini ve yaklaşmasını önler.
 • Haberleşme ve güvenlik ekibi binanın tamamen tehlikesiz hale geldiği yetkililer tarafından beyan edilmeden binaya herhangi bir kimsenin girmesine mani olur.
 • İlkyardım ekibi yaralanan personel varsa müdahale eder.
 • Söndürme ekibi yangın çıkma olasılığına karşı hazır bekler.
 • Depremde içeride mahsur kalan ziyaretçi veya personel varsa Ekip Lideri tarafından derhal Acil Durum Koordinatörü ya da Genel Sekretere haber verilerek profesyonel kurtarma ekiplerinden destek istenmelidir.
 • Deprem sonrası zarar gören hasta veya yaralılar ambulans ile derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.
 • Deprem mesai olmadığı bir anda gerçekleşmişse Sivil Savunma Uzmanı ve Genel Sekreter  aranarak durumla ilgili bilgi verilmelidir.

 

 1. SABOTAJ, TERÖR VE SALDIRI PLANI

Ülkemizde ve dünyada cereyan eden terör olayları, özellikle insanların toplu bulunduğu yerleri hedef almaktadır. Terörle birlikte yaşamayı öğrenmek için de, tedbirli, bilgili ve her şeyden önce dikkatli olmak gerekir.

 • Çok aceleci, tedirgin ya da aşırı sakin ve hareketleri size normal gelmeyen kişiler takip edilmeli ve güvenliğe haber verilmelidir.
 • Uygun olmayan yer ve zamanda, ilgisiz bir kişi (tanıdık veya tanımadık) görüldüğünde derhal güvenliğe bildirilmelidir.
 • Sabotaja veya saldırılara en müsait yerlerin, tuvaletler, soyunma kabinleri, çöp kutuları, kapı arkaları ve acil çıkış kapıları olduğu unutulmamalıdır. 
 • Teröristlerce ilan edilmiş özel günlerde daha dikkatli olunmalıdır.
 • Dışarıdan mal getiren taşıyıcıların iyice aranmasına ve daha önceden mal getirip getirmediğine dikkat edilmelidir.
 • Kurye veya PTT ile gelen paket, zarf ve koliler dikkatlice kontrol edilmelidir.
 • Acil çıkışları kullanmak isteyen kişiler sorgulanmalı ve takibe alınmalıdır.
 • Kilitli olması gerekirken açık bulunan mekanlar zaman geçirilmeden güvenliğe bildirilmelidir.

 

 1. Sabotaj Esnasında Uyulacak Kurallar
 • Sabotaj veya saldırı ihbarı alan veya bu konuda şüphelenen kişi süratle Güvenlik Koordinatörü ve Genel Sektere bilgi verir.
 • Güvenlik Koordinatörünün ve Genel Sekreterin inisiyatifi ve olayın gerçekliği durumuna göre 155 e haber verilecektir.
 • Olayla ilgili yapılan durum değerlendirmesinde risk yüksek olarak değerlendirildiyse; bina çok acele boşaltılmalıdır.
 • Boşaltma işlemi için arama, kurtarma ekibi göreve çağırılmalı ve binanın tamamen boşaltılarak herkesin toplanma bölgesine ulaşması sağlanmalıdır.
 • Arama, kurtarma ekibi birinci öncelikle kurtarılacak malzeme ve dokümanların belirtilen güvenli bölgeye tahliyesini sağlar.
 • Koruma ve tahliye ekibinden görevlendirilen bir kişi arama, kurtarma ekibince kurtarılan malzeme ve evrakı korur.
 • Haberleşme ve güvenlik ekibi, bina çevresindeki araçları uzaklaştırarak, bölgede araç parklarına önler.
 • Bu tedbirler alınırken en yakın mülki amirlik, polis, itfaiye, elektrik/su idareleri, igdaş ile en yakın yardım merkezleri de durumdan haberdar edilir.
 • Binada herkesin kolayca girip çıkabileceği antre, merdiven boşluğu, tuvalet, koridor, kazan dairesi gibi yerlerin aranmasına özen gösterilir.
 • Bulunan şüpheli cisimlere dokunulmaz, bomba imha uzmanlarının incelemesine bırakılır.

 

 1. SEL VE SU BASKINI
 1. Su Baskınında Yapılacaklar
 • Yağmur sularının, su tesisatının patlaması gibi su taşkını durumunda zemin kotunun altındaki tüm personel tahliye edilir, eksi kotların tümünün enerjisi kesilir, elektrik, doğalgaz ve binaya gelen şebeke suyu arıza giderilinceye kadar ana vanalardan kapatılır.
 • Su baskını yaşanması ihtimali bulunan alanda elektrojen gurupları (jeneratör), trafolar, yangın pompalarının aynı kotta bulunması nedeni ile su baskınından etkilenmemesi ve kazaya sebebiyet vermemesi için seconder primer geçişlerindeki tüm elektrik kesilir.

 

 

 

 1. Su Baskını Esnasında Görevli Ekip Personeli 
 • Su baskını durumunda derhal  ilgili birim yöneticisi, Acil Durum Ekip Liderine haber verir.
 • Acil durum ekipleri ve temizlik personeli amirlerinden gelecek talimata göre hareket eder.
 • Su baskını ihbarı alındığı andan itibaren bina sorumlusu tarafından elektrik ve gaz derhal kesilir.
 • Elektrik panolarından uzak durulur.
 • Haberleşme ve güvenlik ekibi tarafından sahaya girişler engellenerek, tehlikeli durum ortadan kalkana kadar görevli ekip personeli dışında personel geçişine izin verilmez.

 

 1.       İŞ KAZASI
 • İş Kazası oluştuğu anda kazanın en yakınındaki çalışanlar görevi ne olursa olsun kazaya uğrayan çalışan ve kendileri için güvenli bölge oluştururlar.
 • Derhal ilgili birim amiri tarafından Personel Daire Başkanlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğüne haber verilir.
 • İlkyardım ekibi göreve çağırılarak iş kazasına uğrayan çalışana müdahale edilmesi sağlanır.
 • Ortamda elektrik veya zehirli gaz bulunma şüphesi varsa kesinlikle olaya müdahale edilmeden bina sorumlusuna haber verilir ve ortamdaki elektrik, gaz akımının kesilmesi sağlanır.
 • Küçük sıyrık, hızlı tedavi edilebilir kazalarda en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavisi yaptırılır.
 • Büyük kazalarda, kaza geçiren kişinin yerinden kıpırdatılması sakıncalı olabileceği durumlarda 112 Acil Yardım aranarak ambulans beklenir.
 • Ölümlü iş kazalarında; İlkyardım aracı ile gelen doktor ölümü bildirdiği andan itibaren ilgili makam gelene kadar hiçbir müdahalede bulunulmaz.
  1. İş Kazalarının Bildirimi
 • Oluşan İş kazasına müdahale edildikten sonra kazayı gören şahit çalışanlar, vardiya amiri ve mevcutsa birim amiri tarafından  “FR-1473 İş Kazası Tespit Tutanağı” tutularak “İA-407 İş Kazası İş Akışı”na uygun müdehale edilir.
 • Kazalının bağlı bulunduğu birim amiri de 3 iş günü içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirir.

 

 

 1. Ramak Kala Olayların Bildirimi
 • İşyerinde herhangi bir personel yaralanmasına, maddi kayba veya ekipman zararına yol açmayan fakat tekrarı halinde iş kazası oluşturma potansiyeli bulunan olaylar, olaya şahit olan çalışanlar, vardiya amirleri veya birim sorumluları tarafından Personel Daire Başkanlığı,  İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimine bildirilir.

 

 1. ZEHİRLENME

 

 1. Gıda Zehirlenmeleri
 • Bütün besinlerde bakteriler bulunur. Ancak, kötü koşularda nakledilen, pişirilen ya da saklanan besinlerde bakteriler çok çabuk çoğalır ve zehirlenmelere yol açarlar. Daha nadir de olsa bazı durumlarda, parazitler, virüsler ve kimyasal maddeler besinlerin bozulmasına ve gıda zehirlenmelerine yol açarlar.
 • Gıda zehirlenmelerinin işaret ve belirtileri gıdanın ne şekilde bozulduğuna bağlı olarak değişir. Genellikle, bozuk gıdanın tüketilmesini takip eden birkaç saat içinde ishal, bulantı, karın ağrısı ve bazen kusma görülür.
 • Bozuk gıdadan doğan zehirlenmelerin etkisi, yenen miktar, bünye, yaş ve yiyen kişinin genel sağlık durumuna göre değişir. Gıda zehirlenmelerinden daha fazla etkilenen riskli grupları şöyle sıralayabiliriz:

Yaşlılar: Yaşlıların bağışıklık sistemleri zehirlenmelere sebep olan organizmalara karşı çabuk ve etkili bir savunma oluşturamaz.

Bebekler ve Küçük Çocuklar: Bağışıklık sistemleri henüz tam anlamıyla gelişmemiştir.

Kronik Rahatsızlığı Olanlar: Şeker hastalığı, AIDS ya da kanser tedavisi sebebiyle radyasyon alan hastaların bağışıklık sistemleri zayıflamıştır.

Gıda zehirlenmesi şüphesi durumunda;  zehirlenen kişi sayısı, klinik olarak hangi vakaya benzediği, hangi gıdalardan ne için şüphelenildiği, başka nelerden şüphelenilebileceği konusunda ilgili birim amiri tarafından  Genel Sekretere ve Medikoya bilgi verilmelidir.

 

 

 

 1. SAVAŞ
 1. Savaş Durumunda Oluşabilecek Tehlikeler
 • Bombardıman,
 • Kimyasal serpinti,
 • Radyoaktif serpinti,

Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma müdürlüklerince tespit edilmiştir. İstanbul’ un muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak vatandaşlara haber verilir. 

 1. Sarı İkaz:
 • Saldırı ihtimali var anlamına gelir. Üç dakika sürekli düz siren sesi.
 • Ofiste iseniz: Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatıp, yanan ocak, tüp, soba vb varsa söndürünüz. Kapı ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeleri alarak gidiniz.
 • Açıkta iseniz: hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.

 

 1. Kırmızı ikaz
 • Saldırı tehlikesi var anlamındadır. Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren sesidir.
 • Evde iseniz: Sarı ikazdaki önlemleri alınız.
 • Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine, köprü altı, çukur vb yerlere saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz.

 

..............

 

 1. Siyah İkaz
 • Radyo aktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi anlamındadır. Kesik kesik siren sesi ile veya radyo ve televizyon yayınıyla duyurulur.
 • Ofiste iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp sığınak türü yerlere girerek kendiniz koruyunuz. Kimyasal saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır.
 • Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine gidiniz ve vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.

 

 

 1. Beyaz ikaz:
 • Tehlike geçti anlamındadır. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu işareti aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkabilirsiniz.

 

 

 

 1. YÜKSEKTEN DÜŞME

Yüksekte çalışma yapan, yüksekte çalışma ihtimali olan akademik ve idari personel belirlenerek yüksekte çalışma eğitim verilir. Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığı’nın tüm personelinin yüksekte çalışma konusunda bilgi sahibi olması İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nce yapılan eğitimlerle sağlanır. Kampüsteki yapım işi, tamirat işi vb. Işlerde yüksekte çalışma yapan taşeronlar denetlenir ve uygunsuzluk tespitinde ise iş durdurma, sözlü ve yazılı uyarı gibi yöntemler kullanılır. Yüksekte çalışma yapan tüm personel,

 • Paraşüt tipi emniyet kemeri takar, emniyet kemeri sağlam bir ankraj noktasına sağlam şekilde tutturur.
 • Şantiye sahasında mutlaka baret takar ve iş ayakkabısı giyer.
 • İSG ile ilgili tebliğ tebellüğü edilen talimat ve verilen eğitimlere uygun şekilde çalışılır.

 

11. TIBBİ ACİL DURUMLAR

 1. İlkyardımcının Sorumlulukları
 • Sakin ve telaşsız olarak hasta/yaralıyı sakinleştirmelidir.
 • Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemelidir.
 • Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.
 • Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmelidir.
 • Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalıdır.
 • Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalıdır.

 

İLK YARDIMIN ABC'Sİ

 1. (= Airway) Soluk yolunun açılması.
 2. (= Breathing) Solunumun düzeltilmesi.
 3. (= Circulation) Dolaşımın etkinliğini sağlama.
  1.  İş Kazalarında İlk Yardım

Kaza veya ani hastalıklarda, hasta veya yaralının doktora veya hastaneye sağ olarak götürülebilmesi, bilinçli bir ilk yardımın anında yapılmış olmasına bağlıdır.

Teşhis: Ani hastalığın veya yaralanmanın nasıl meydana geldiğini anlamaktan ibarettir. Şuur açıksa olayın nasıl meydana geldiğini veya ne olduğunu bizzat kazazededen öğrenebiliriz. Daha önce bir hastalığı olup olmadığı sorulur. Şuur yerinde değilse çevrenin durumu yardımcı olabilir.

Tedavi: Eğer kazayı doğuran sebep hala devam ediyorsa hemen yok edilmeye çalışılır. Kazazedenin ölü mü hayatta mı olduğuna dair en ufak bir şüphe varsa tedaviye tıbbi bakım sağlanıncaya kadar devam edilir.

Taşıma: Kazazedenin en çabuk şekilde doktor bakımına verilmesi hayatının kurtarılması bakımından çok önemlidir. Bu taşıma işinin o anki mevcut şartların gerektirdiği en uygun şekilde yapılması gerekir.

 1.  Uygulanacak İlk Yardım Kuralları

 

 1. Bayılmalarda İlkyardım
 • Elbiseleri boyundan, göğüsten ve karından gevşetilir.
 • Hastanın beynine kan gitmesini sağlamak için düz bir yerde sırtüstü yatırılarak, ayakları yukarı kaldırılır ve sonrada şok pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle başının altına yastık konmaz.
 • Hastanın zorlanmaksızın kendine gelmesi beklenir.

 

 1. Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım
 • Yaralı, yarı oturur duruma getirilir
 • Havanın akciğerlere dolmasına engel olmak için açık olan yara yerine temiz bir bez kapatıp basınç yapmadan sarılır.
 • Kazazedenin ısı kaybı önlenir.

 

 1. Karın Yaralanmalarında İlkyardım
 • Hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmez.
 • Yaralı başı hafif yüksek, dizlerinin altına rulo edilmiş bir battaniye konularak sırt üstü yatırılır
 • Herhangi bir organ dışarı çıkmış ise asla el sürülmez. Geniş bir gaz bezi varsa serum fizyolojik ile ıslatılarak basınç yapmadan organların üzerine örtülür.
 • Yaralı zaman geçirmeden sevk edilir.

 

 1.  Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım

En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Bazı kimyasal maddeler, alkol, ilaç bozuk besinler ve zehirli mantarlarla olan zehirlenmelerdir.

 • Zehirlenmeye sebep olan ürünün üzerindeki etikette zehirlenmeye karşı ne yapılacağı yazıyorsa, yazılanları uygulanır. Kimyasal zehirlenmesi ise MSDS formu ile birlikte Mediko ya da en yakındaki hastaneye başvurulur.
 • Zehirlenme belirtileri ortaya çıktığında Mediko Sosyal’de hekim bulunmaktaysa hekim, yada sağlık personelleri tarafından zehirlenen kişiye müdahale edilir.
 • Toplu zehirlenme durumlarında ise belirtiler ortaya çıktığında derhal Genel Sekreterliğe haber verilir.
 • Zehirlenme mesai saati dışında olduysa zehirlenen kişi derhal sağlık kurumuna sevk edilir.
  1. Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır,
 • Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),
 • Yarı oturur pozisyonda tutulur,
 • Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,
 • Tıbbi yardım istenir (112),
 • İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalıdır,
 • Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır,
 • Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz,
 • Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalıdır,
 • Derhal itfaiyeye haber verilir (110).
  1. Kanamalarda İlk Yardım
 • Kanayan uzuv (kol, bacak vs.) yükseltilir.
 • Yara üzerine temiz gazlı bez, mendil veya çamaşır parçası konur ve sıkıca bastırılır.
 • Kanama durmazsa kanayan yerin 5 cm yukarı kısmına bandaj uygulanır.

 

 1. Burun Kanamasında İlk Yardım
 • Burnu kanayan kişinin başı hafifçe öne eğilir.
 • Hasta burun üzerine basınç yapar
 • Bu sırada ağızdan soluk alıp verir ve asla sümkürmez.
 • Burun kanamasında hastanın başı geriye doğru kaldırılmaz.

 

 1. Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım
 • Elektrik akımının yaralı ile teması kesilir. Bu yapılmadan önce yaralıya dokunulmaz
 • Kuru tahta parçası ve lastik gibi elektrik geçirmeyen maddelerle hasta çekilerek veya kablo itilerek akımdan kurtarılır.
 • Solunum durmuşsa yapay solunuma, kalp durmuşsa kalp mesajına başlanır.
 • Yanık varsa soğuk su ile yıkanır.

 

 1. Kırıklarda İlk Yardım
 • Hasta sarsılmaz ve hareket ettirilmez.
 • Kanama varsa durdurulur.
 • Hasta taşınmadan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilir. (Bunun için tahta gibi sert cisimler kullanılabilir.)
 • Açık kırık varsa (kırık uçları görülüyorsa)kırık kemik parçalarına kesinlikle dokunulmaz ve bunlar yerleştirilmeye çalışılmaz. Yara üzerine temiz bir gazlı bez kapatılır.
  1. Yanıklarda İlk Yardım
 • Soğuk musluk suyu ile ağrı azaltılır.
 • Hastanın takıları çıkartılır. (Daha sonra oluşabilecek şişler nedeniyle çıkarmak zorlaşabilir.)
 • Oluşan kabarcıklar patlatılmaz.
 • Yanan kısımların üzeri temiz gazlı bezle kapatılır hiçbir şey sürülmez.

Eğer yanık kimyasal bir madde sebebiyle olmuşsa;

 • Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir,
 • Bölge bol tazyiksiz suyla, laboratuvarlardaki boy duşu da kullabilir, en az 15–20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır.
 • Giysiler çıkarılmalıdır.
 1. ACİL DURUM TELEFON LİSTESİ

Mediko – Davutpaşa

(0212) 383 2318

Mediko- Beşiktaş

(0212) 383 2319

Güvenlik- Davutpaşa

(0212) 383 4066

Güvenlik -Beşiktaş

(0212) 383 2155

Ambulans

112

Yangın İhbar

110

Polis İmdat

155

Jandarma İmdat

156

Zabıta

153

Valilik

179

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

0212 574 58 80

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Davutpaşa Kampüsü

(0212) 440 4000

 1. ACİL DURUM EKİPLERİ

 

EK- 1 GENEL ACİL DURUM EYLEM PLANI

Üniversite genelinde acil durum eylem planı hazırlanmış olup kurumsal web sayfamızın "Etkinlikler ve Duyurular" kısmında bulunmaktadır.

"YTÜ Acil Eylem Planı" için;

https://www.yildiz.edu.tr/media/files/Acil%20Durum%20Eylem%20Plani-%20GENEL.pdf

 

EK-2 ACİL DURUM KROKİLERİ

Acil Durum Kat planları her bina ve her kat için hazırlanmış olup; tüm binalarda yerlerini almıştır

EK-3 ACİL TOPLANMA BÖLGESİ

http://kampus.yildiz.edu.tr/ adresinde Davutpaşa ve Beşiktaş kampüsleri için acil toplanma bölgeleri yer almaktadır.

 

Davutpaşa Kampüsü için:

https://kampus.yildiz.edu.tr/wp-content/uploads/2021/02/TOPLANMA_ALANLARI-Davutpasa_Kampusu.pdf.pdf

 

Beşiktaş Kampüsü için;

https://kampus.yildiz.edu.tr/wp-content/uploads/2021/02/TOPLANMA_ALANLARI-_YILDIZ_KAMPUSU.pdf

 

EK-4 COVİD-19  ACİL DURUM EYLEM PLANI

COVİD-19 için EK Acil Durum Eylem Planı oluşturulmuş olup; YTÜ Koronavirüs Komisyonu tarafından yenilenmektedir.

İlgili planın bağlantı linki aşağıdaki gibidir:

http://www.covid-19.yildiz.edu.tr/media/files/duyurular/YTU_acil_eylem_plani.pdf