DEKAN'IN MESAJI
Sevgili Öğrenciler,
 
100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz. Ülkemizin sayılı teknik üniversitelerinden birisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurulması oldukça anlamlıdır. Bu karar üzerinde dünyadaki değişim ve dönüşümlerin etkili olduğunu belirtmek gerekir.
 
Kentleşme ve teknolojideki gelişmelere dayalı olarak; tarım ve sanayi gibi sektörlerde istihdam oranları düşerken hizmet sektöründe büyük bir artış görülmektedir. Esasen hizmet sektörünün gelişmesi insanların daha iyi eğitim, daha iyi sağlık vb. hizmetleri almaları, bir başka ifadeyle yaşam kalitelerinin artması anlamına gelmektedir. İşte bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik insan gücünü yetiştirme zorunluluğu teknik üniversite içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yer verilmesini gerekli kılmıştır. Fakültemiz, İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile bu ihtiyacı karşılama çabası içerisindedir.
 
Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümler küreselleşme olgusu ile açıklanmaya çalışılmaktadır. İletişim ve ulaşım alanındaki gelişmelerin büyük bir ivme kazandırdığı küreselleşme, birçok boyutu ile insanlığı derinden etkilemektedir. Bu boyutlardan birisi de küresel rekabettir.
 
Küresel rekabet ile başa çıkabilmenin yolu, sürdürülebilir rekabet araçlarına sahip olabilmektir. Sürdürülebilir rekabet araçlarının başında ise entelektüel sermaye olarak da tanımlanan insan sermayesi gelmektedir. İnsan sermayesi, her bireyin sahip olduğu ve geliştirebildiği bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu sermaye, örgüt açısından çalışanlarının sahip olduğu bilgi birikimi, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, girişimcilik ve liderlik yeteneklerinden oluşur. Burada sizlere bu bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, toplumun kalkınması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve bilimsel araştırmaya öncülük etme misyonu ve evrensel değerlerle donanmış, girişimci, yaratıcı, araştırmacı, topluma ve çevreye duyarlı, geleceğe yön verecek profesyonelleri yetiştirme vizyonunu benimsemiştir.
 
Üniversitemizin 100 yıllık birikimi ve sahip olduğu altyapı ile fakültemizin sahip olduğu seçkin ve deneyimli akademisyenler; sizlerin yetişmesi konusundaki başlıca gücümüzdür.
 
Sizler üniversitemizi ve öğrenim gördüğünüz bölümleri seçerken bilinçli tercihler yaptınız. Her türlü birikime sahip ve iş dünyası ile de yakın işbirliği içerisinde olan fakültemizdeki eğitim-öğretim sürecinin sonunda ne kadar doğru tercih yaptığınızı bir kez daha görmüş olacağınıza inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
 
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Kenan AYDIN
Dekan